Jönköpings kommun

Teman för åk F-3

En grön låtsasdrake och många provrör

Vi har en rad olika teman som är utformade för för förskoleklass till årskurs 3. Vi skräddarsyr även teman och temadagar efter era önskemål. Välkomna att höra av er!

Bang & Lufsen, ljudtema (åk F-2)

Träffa figurerna Bang & Lufsen som visar experiment och förklarar vad ljud är, hur det uppstår och hur vi uppfattar ljud. Temat innehåller teater och experimenterande i Upptechs experimenthall samt i grupprum.

 • Max 16 barn
 • Tid: 60 minuter

 

Temats koppling till Lgr 22

I centralt innehåll för naturorienterande ämnen årskurs 1–3:

 • Människans upplevelser av ljud med hjälp av olika sinnen.
 • Enkla fältstudier, observationer och experiment. Utförande och dokumentation av undersökningarna med ord, bilder och digitala verktyg.

Centralt innehåll för förskoleklassen

 • Kemiska och fysikaliska fenomen som är bekanta för eleverna, till exempel övergång från is till vatten, friktion och synliga astronomiska fenomen.
 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom observationer, mätningar och samtal om iakttagelser. Hur elevnära företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder eller enkla tabeller och diagram.

 

Temats koppling till de globala målen

 • Mål 4. God utbildning för alla
 • Mål 5. Jämställdhet
 • Mål 10. Minskad ojämlikhet

Britta Bi och Hanna Humla (F) Naturskolan

Tema Britta Bi och Hanna Humla.

OBS! Detta tema erbjuds endast under april-juni samt augusti-oktober.

För barn från 4 år. Besök utomhus vid er förskola eller i John Bauers park, Jönköping.

I temat Britta Bi och Hanna/Hubbe Humla får barnen bland annat lära sig om ekosystemtjänsten pollinering. Förutom att testa att vara pollinatörer får de även lära sig hur arbetsbin kommunicerar med varandra genom dans och rörelse. Under temat får barnen även göra ett enkelt insektshotell samt en bi/humlevattnare som ni kan ha på skolan.

 • Max 25 barn
 • Tid: 50 minuter

Temats koppling till Lgr 22

Syfte:

 • Undervisningen ska bidra till att utveckla elevernas intresse för och kunskaper om natur, teknik och samhälle genom att ge dem möjligheter att utforska, ställa frågor kring och samtala om företeelser och samband i omvärlden.
 • Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling.

Centralt innehåll:

 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
 • Sortering och gruppering av växter och djur samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer.
 • Naturen och människors levnadsvillkor på hemorten och andra platser under olika tider, utifrån elevernas erfarenheter och intressen.
 • Fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
 • Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.

Temats koppling till de globala målen

 • Mål 4. God utbildning för alla
 • Mål 5. Jämställdhet
 • Mål 10. Minskad ojämlikhet
 • Mål 15. Ekosystem och biologisk mångfald

Brum Brum (F)

Under månaderna maj-oktober har vi Brum Brum i trafikparken. Vi startar med en kort teoristund där vi pratar om vanliga trafikmärken. Sex barn åt gången kör bilarna och övriga barn är gående trafikanter. I slutet får alla barn varsitt körkort.

 • Max 12 barn
 • Tid: 50 minuter

Temats koppling till Lpfö 18

 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen

Centralt innehåll för förskoleklassen

 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
 • Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer.
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.

Temats koppling till de globala målen

 • Mål 4. God utbildning för alla
 • Mål 5. Jämställdhet
 • Mål 10. Minskad ojämlikhet

Genom solsystemet med astronauten (åk 1-3)

Ni hälsas välkomna i teatern av en figur från den grekiska mytologin. Astronauten gör en praktisk övning med eleverna om månens faser innan ni beger er till vårt planetarium. Med hjälp av programvaran Open Space får ni besöka månen och planeterna i vårt solsystem. Ni lär er om vad människan har gjort, gör nu och vill göra i framtiden i rymden.

 • Max 16 deltagare inkl. vuxna i planetariet
 • Tid: 60 minuter

Temats koppling till Lgr 22

Centralt innehåll NO åk.1-3

Kraft och rörelse:

 • Solsystemets himlakroppar och deras rörelser. Människan i rymden.

Systematiska undersökningar:

 • Enkla fältstudier, observationer och experiment. Utförande och dokumentation av undersökningarna med ord, bilder och digitala verktyg.
 • Några berättelser om hur naturvetenskaplig kunskap vuxit fram.

Temats koppling till de globala målen

 • Mål 3. God hälsa och välbefinnande.
 • Mål 4. God utbildning för alla
 • Mål 5. Jämställdhet
 • Mål 10. Minskad ojämlikhet
 • Mål 17. Genomförande och globalt partnerskap

Kemidraken Berta (F)

Draken Berta älskar när det bubblar och pyser och blir olika färger i hennes experiment. Berta längtar efter att göra experimenten tillsammans med barnen. Barnen får hjälpa Berta att förbereda en fest för drakarna i Draklandet. Om vi har tur visar hon barnen hur hon sprutar eld.

 • Max 20 barn
 • Tid: 50 minuter

 

Temats koppling till Lgr 22

 • Enkla fältstudier, observationer och experiment. Utförande och dokumentation av undersökningarna med ord, bilder och digitala verktyg.
 • Hur material kan sorteras efter några egenskaper, till exempel utseende, om de är magnetiska och om de flyter eller sjunker i vatten. Hur material kan återvinnas.
 • Några blandningar och hur de kan delas upp i sina olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.

Centralt innehåll för förskoleklassen

 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom observationer, mätningar och samtal om iakttagelser. Hur elevnära företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder eller enkla tabeller och diagram.
 • Kemiska och fysikaliska fenomen som är bekanta för eleverna, till exempel övergång från is till vatten, friktion och synliga astronomiska fenomen.

 

Temats koppling till de globala målen

 • Mål 4. God utbildning för alla
 • Mål 5. Jämställdhet
 • Mål 10. Minskad ojämlikhet

Liv i vatten (åk 1-3) Naturskolan

Ett litet vattendjur.

OBS! Detta tema erbjuds endast under april-juni samt augusti-oktober.

Platsen för detta tema är oftast Rocksjön i Jönköping alternativt något annat vatten som ligger i närheten av er skola.

Vi tittar närmare på det myllrande djurlivet i Rocksjön. Eleverna får håva smådjur och vi sorterar ut några djur som vi lär oss namnen på. Vi undersöker vattendjuren i digitalt mikroskop kopplat till en lärplatta.

 • Tidsåtgång: 80 minuter. Efter önskemål kan vi lägga in en kortare paus i programmet.
 • Maxantal: 25 elever


Temats koppling till Lgr 22

Naturorienterande ämnen

 • Årstidsväxlingar i naturen. Några djurs och växters livscykler och anpassningar till olika livsmiljöer och årstider.
 • Djur, växter och svampar i närmiljön, hur de kan grupperas samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
 • Enkla fältstudier, observationer och experiment. Utförande och dokumentation av undersökningarna med ord, bilder och digitala verktyg.

Idrott och hälsa

 • Lekar och andra enkla rörelseaktiviteter, inomhus och utomhus
 • Utforskande av möjligheter till och genomförande av vistelse, lekar och rörelser i natur- och utemiljö.


Temats koppling till de globala målen

 • Mål 4. God utbildning för alla
 • Mål 5. Jämställdhet
 • Mål 6. Rent vatten och sanitet för alla
 • Mål 10. Minskad ojämlikhet
 • Mål 15. Ekosystem och biologisk mångfald

Mitt första småkryp (F) Naturskolan

Insekt på ett vitt papper. Foto Magnus Svarfvar.

OBS! Detta tema erbjuds endast under april-juni samt augusti-oktober.

Under lekfulla former lär sig eleverna grundläggande kunskaper om småkryp. Hur ser de ut? Vad heter de olika delarna på småkrypet? Eleverna utrustas för fångst av småkryp och närmare undersökning. Vi gör lärande aktiviteter och använder oss även av vår konstnärliga förmåga.

Detta tema kan med fördel ge förkunskaper till elever som kommer tillbaka till Naturskolan i senare årskurser, då vi gör en fördjupning i småkryp och artbestämning.

 • tidsåtgång är 80 minuter. Efter önskemål kan vi lägga in en kortare paus i programmet.
 • maxantal 25 elever.

Foto: Magnus Svarfvar


Temats koppling till Lgr 22
I centralt innehåll för förskoleklassen

 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom observationer, mätningar och samtal om iakttagelser. Hur elevnära företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder eller enkla tabeller och diagram.
 • Sortering och gruppering av växter och djur samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
 • Fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
 • Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer


Temats koppling till de globala målen

 • Mål 4. God utbildning för alla
 • Mål 5. Jämställdhet
 • Mål 10. Minskad ojämlikhet
 • Mål 15. Ekosystem och biologisk mångfald

Programmera med Blue-Bot (åk F-3)

Vad är programmering och hur fungerar det? På ett lekfullt sätt lär ni er hur programmering fungerar. Ni får lösa olika uppdrag med hjälp av "Skattkartan" eller i "Blue-Bot-staden" . Med hjälp av Blue-Bots lär ni er grunderna i blockprogrammering. Detta tema kan genomföras på Upptech, på den egna skolan eller digitalt på Teams (kräver tillgång till egna Blue-Bots eller från utlåningsmaterial).

 • Max 20 barn
 • Tid: 60 minuter


Temats koppling till Lgr 22

I centralt innehåll för Teknik årskurs 1–3:

 • Styrning av föremål med programmering.

I centralt innehåll för matematik årskurs 1–3:

 • Entydiga stegvisa instruktioner och hur de konstrueras, beskrivs och följs som grund för programmering. Hur symboler används vid stegvisa instruktioner.


Temats koppling till de globala målen

 • Mål 4. God utbildning för alla
 • Mål 5. Jämställdhet
 • Mål 10. Minskad ojämlikhet

Programmera med Lego WeDo (åk 1-3)

Grundkurs: Vi bygger och programmerar en WeDo-robot för att lösa en uppgift. Eleverna får följa en ritning för att konstruera sin robot från grunden. Sedan får de lägga till nödvändig kod så att roboten kan utföra enklare uppdrag.

Fortsättningskurs: Utifrån ett uppdrag ska vi hjälpa till att lösa ett miljöproblem. Enkel blockprogrammering kombinerat med hållbar utveckling! Detta tema kan genomföras på Upptech, på den egna skolan eller digitalt på Teams (kräver tillgång till utlåningsmaterialet WeDo).

 • Max 20 barn
 • Tid: 60 minuter


Temats koppling till Lgr 22

I centralt innehåll för Teknik årskurs 1–3:

 • Styrning av föremål med programmering.

I centralt innehåll för matematik årskurs 1–3:

 • Entydiga stegvisa instruktioner och hur de konstrueras, beskrivs och följs som grund för programmering. Hur symboler används vid stegvisa instruktioner.


Temats koppling till de globala målen

 • Mål 4. God utbildning för alla
 • Mål 5. Jämställdhet
 • Mål 10. Minskad ojämlikhet

Programmera med Scratch Junior (åk 1-3)

Att komma igång med programmering på iPad eller annan lärplatta. ScratchJr är ett program där yngre barn på ett enkelt och lekfullt sätt lär sig grunderna i att programmera. Detta tema kan genomföras på Upptech, på den egna skolan eller digitalt på Teams.

 • Tid: 60 minuter

Temats koppling till Lgr 22

I centralt innehåll för Teknik årskurs 1–3:

 • Styrning av föremål med programmering.
 • Dokumentation av tekniska lösningar: skisser, bilder, ord samt enkla fysiska och digitala modeller.

I centralt innehåll för matematik årskurs 1–3:

 • Entydiga stegvisa instruktioner och hur de konstrueras, beskrivs och följs som grund för programmering. Hur symboler används vid stegvisa instruktioner.


Temats koppling till de globala målen

 • Mål 4. God utbildning för alla
 • Mål 5. Jämställdhet
 • Mål 10. Minskad ojämlikhet

Rymdsagan (F-klass)

För barn från 6 år.

Träffa prinsessan Andromeda eller hjälten Perseus som berättar en rymdsaga för er. Vi gör ett kort besök i vårt planetarium för att se på några stjärnbilder. Med hjälp av programvaran Open Space tittar vi även på månen och på jorden. Efter besöket i planetariet tillverkar barnen varsin rymdpryl som de får ta med hem.

 • Max 16 deltagare inkl. vuxna i planetariet
 • Tid 50 min

Temats koppling till Lgr 22

 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom observationer, mätningar och samtal om iakttagelser. Hur elevnära företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder eller enkla tabeller och diagram.

Skapande och estetiska uttrycksformer

 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.

Språk och kommunikation

 • Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.

Rädda världen (F) Naturskolan

Energitjuven ute i naturen.

Barnen får hjälpa Energitjuven att lära sig att göra rätt och att spara energi. Vi lär oss om matsvinn, sopsortering och transporter. Energitjuven verkar inte riktigt ha koll på läget. Barnen måste hjälpa Energitjuven att göra rätt så att vi inte slösar med varken energi eller resurser. Temat handlar om hållbar utveckling och ger ökad kunskap om vad vi kan göra för miljön, både i förskolan och hemma.

Temat Rädda världen erbjuds från hösten 2022 och är anpassat för förskolans 5-6-åringar och förskoleklass. Maxantal 15 elever.

 • tidsåtgång, temat tar totalt 60 min.


Temats koppling till Lgr 22

Syfte:

 • Undervisningen ska bidra till att utveckla elevernas intresse för och kunskaper om natur, teknik och samhälle genom att ge dem möjligheter att utforska, ställa frågor kring och samtala om företeelser och samband i omvärlden.
 • Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling.

Centralt innehåll:

 • Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.
  Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer.


Temats koppling till de globala målen

 • Mål 4. God utbildning för alla
 • Mål 5. Jämställdhet
 • Mål 7. Hållbar energi för alla
 • Mål 10. Minskad ojämlikhet
 • Mål 12. Hållbar konsumtion och produktion
 • Mål 13. Bekämpa klimatförändringar

Skogens småkryp (åk 1-3) Naturskolan

En insekt på ett vitt lakan.

OBS! Detta tema erbjuds endast under april-juni samt augusti-oktober.

I temat Skogens småkryp lär vi känna småkrypen på marken, de som flyger i luften eller de som gömmer sig under en sten. Platsen är någon av naturskolans platser eller i er skolskog alternativt ett annat skogsområde som ni har nära till.

Vi pratar om insekter, spindeldjur och andra djurgrupper. Eleverna får låna utrustning för att fånga egna djur och titta på dem. Vi undersöker fångsten i digitala mikroskop som är kopplade till en lärplatta.

 • Tidsåtgång: 80 minuter. Efter önskemål kan vi lägga in en kortare paus i programmet.
 • Maxantal: 25 elever


Temats koppling till Lgr 22

Naturorienterande ämnen

 • Årstidsväxlingar i naturen. Några djurs och växters livscykler och anpassningar till olika livsmiljöer och årstider.
 • Djur, växter och svampar i närmiljön, hur de kan grupperas samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
 • Enkla fältstudier, observationer och experiment. Utförande och dokumentation av undersökningarna med ord, bilder och digitala verktyg.

Idrott och hälsa

 • Lekar och andra enkla rörelseaktiviteter, inomhus och utomhus
 • Utforskande av möjligheter till och genomförande av vistelse, lekar och rörelser i natur- och utemiljö.


Temats koppling till de globala målen

 • Mål 4. God utbildning för alla
 • Mål 5. Jämställdhet
 • Mål 10. Minskad ojämlikhet
 • Mål 15. Ekosystem och biologisk mångfald

Sagoskogen (åk 1-3) Naturskolan

Tunna tyger som fladdrar i vinden.

I temat Sagoskogen får eleverna höra en saga om djur och natur samt lära känna illustratören John Bauer. Med god fantasi blir det här spännande!

Detta tema erbjuds året om och passar årskurs 1 till och med årskurs 3. Nedan hittar du information om hur lång tid temat tar, vilka aktiviteter vi gör och vilken koppling temat har till Läroplanen.

 • Tidsåtgång: 90 minuter, med en kortare paus mellan aktiviteterna.
 • Maxantal: 25 elever


Aktiviteter i temat Sagoskogen
Lektionspasset är uppdelat i två delar. I den ena delen får eleverna lyssna till sagan ”Felix och gammelgäddan” där de med hjälp av lärplattor och QR-koder får bilder till sagan. Men pass på, mitt i sagan har någon varit framme och försöker stoppa sagoläsningen... Eleverna får hjälpa till att leta ord så att sagan kan läsas vidare.

I andra delen träffar eleverna illustratören John Bauer och lär känna några av hans sagofigurer. John Bauer tyckte om att vara ute i naturen. På sina promenader och med sin goda fantasi såg han ofta troll och sagofigurer i skogen. Kanske kan eleverna med samma goda fantasi också få syn på några figurer? Eleverna kommer även leta efter bilder på John Bauers troll som gömt sig i skogen.

Temats koppling till Lgr 22
I centralt innehåll för svenska årskurs 1-3

 • Skönlitteratur för barn från olika tider och skilda delar av världen. Sånger, muntligt berättande, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt personbeskrivningar.
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barnboksförfattare och illustratörer.

I centralt innehåll för bild årskurs 1–3

 • Samtida och historiska bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder och konstbilder.

I syftet för NO-ämnen årskurs 1–3

 • I det praktiska arbetet ska eleverna även ges möjligheter att utveckla färdigheter i att hantera material, utrustning och digitala verktyg.


Temats koppling till de globala målen

 • Mål 4. God utbildning för alla·
 • Mål 5. Jämställdhet
 • Mål 10. Minskad ojämlikhet

Solkatten söker efter regnbågen (åk F-1)

Vi undersöker ljusets egenskaper och experimenterar tillsammans med Solkatten och tittar på alla hennes häftiga prylar. Barnen får även tillverka en liten sak som de får ta med sig hem.

Max 20 barn

Tid: 45 min.


Temats koppling till Lgr 22

I centralt innehåll för naturorienterande ämnen årskurs 1–3:

 • Människans upplevelser av ljus med hjälp av olika sinnen.
 • Enkla fältstudier, observationer och experiment. Utförande och dokumentation av undersökningarna med ord, bilder och digitala verktyg.

I centralt innehåll för Teknik årskurs 1–3:

 • Några föremål och något tekniskt system i elevernas vardag, hur de anpassade efter människans behov samt hur de har förändrats över tid.

Centralt innehåll för förskoleklassen

 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom observationer, mätningar och samtal om iakttagelser. Hur elevnära företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder eller enkla tabeller och diagram.
 • Kemiska och fysikaliska fenomen som är bekanta för eleverna, till exempel övergång från is till vatten, friktion och synliga astronomiska fenomen.


Temats koppling till de globala målen

 • Mål 4. God utbildning för alla
 • Mål 5. Jämställdhet
 • Mål 10. Minskad ojämlikhet

Upptech
Tfn 036-10 60 77
E-post upptech@jonkoping.se

Kontaktperson
Ulrika Franke
Tfn 036-10 64 97
E-post ulrika.franke@jonkoping.se